top of page

 Misyon Ajans Jesyon Ijans lan se devlope yon pwogram jesyon ijans konplè ki chèche: bese efè divès danje, pou prepare pou mezi ki pral prezève lavi ak minimize domaj, pou reponn pandan ijans. , bay asistans, epi etabli yon sistèm rekiperasyon pou retounen kominote a nan yon sitiyasyon nòmal apre yon evènman.

 

Ajans Jesyon Ijans Konte Marshall la gen responsablite jeneral pou kowòdone preparasyon konte a pou ak repons pou katastwòf yo.

Ajans sa a konbine resous lokal Konte Marshall, ak resous Eta ak Federal pou bese, prepare, reponn ak rekipere tout kalite ijans ki gen ladan dezas natirèl oswa dezas ki fèt lèzòm, aksidan teknolojik, menas sekirite nasyonal ak lòt. deranje ensidan ki ka afekte zòn nou an oswa popilasyon jeneral yo.

Feed Facebook

bottom of page