top of page

Plan

Paske katastwòf yo kòmanse lokalman, Ajans Jesyon Ijans Marshall County (MCEMA) gen yon wòl enpòtan nan preparasyon pou, repons ak rekiperasyon apre katastwòf ki fèt ak dezas natirèl. Pou sipòte wòl enpòtan yo nan preparasyon, repons, rekiperasyon ak mitigasyon EMA nan Konte Marshall devlope, kenbe ak sipòte itilizasyon yon seri de tout plan ijans danje, ansanm ak konsèy planifikasyon, ki ka sipòte repons ijans nan nivo lokal la.

Ou ka mande plan konplè yo pa imèl ema@marshallco.org

Plan Estratejik

Telechaje

Jesyon Debri

Telechaje

Plan Operasyon Ijans

Telechaje

Plan Estratejik

Planifye

Telechaje

Alabama 
Plan Operasyon Ijans

Please contact Marshall County EMA with any questions or comments.

bottom of page