top of page

Preparasyon

Plan Preparasyon pou Ijans

Dezas natirèl tankou tònad, gwo tanpèt loraj, siklòn ak inondasyon afekte plizyè milye moun chak ane.  Li enpòtan pou konnen ki risk nou genyen nan Alabama epi prepare w pou pwoteje tèt ou, fanmi w ak kominote w.
Lè w rekonèt yon danje k ap vini ak konnen kisa pou w fè pou pwoteje tèt ou ak fanmi w ap ede w pran mezi efikas pou w prepare davans epi ede rekiperasyon apre evènman an.


Gen kèk nan bagay ou ka fè pou prepare w pou sanzatann yo, tankou rasanble yon twous pwovizyon epi devlope yon plan ijans fanmi, se menm bagay la pou tout kalite danje. Sepandan, chak ijans inik epi konnen aksyon yo dwe pran pou chak menas pral gen enpak sou desizyon espesifik ak preparasyon ou fè. Lè w aprann sou menas espesifik sa yo, w ap prepare tèt ou pou reyaji nan yon ijans.


Fanmi w ka pa ansanm lè yon katastwòf frape, kidonk li enpòtan pou w planifye davans: ki jan w ap rive nan yon kote ki an sekirite; ki jan ou pral kontakte youn ak lòt; ki jan ou pral retounen ansanm; ak sa ou pral fè nan diferan sitiyasyon.

Tornado in neighborhood.jpg

Some of the things you can do to prepare for the unexpected, such as assembling a supply kit and developing a family emergency plan, are the same for all types of hazards. However each emergency is unique and knowing the actions to take for each threat will impact the specific decisions and preparations you make. By learning about these specific threats, you are preparing yourself to react in an emergency.

Your family may not be together when a disaster strikes so it is important to plan in advance: how you will get to a safe place; how you will contact one another; how you will get back together; and what you will do in different situations.

Flooding.jpg
44e9ae5f2f2961c23e19b4647758f526.jpg

Pou jwenn yon vèsyon enprime pou ranpli ak fanmi w Klike la a

Make A Plan
Play Video

Kirye pou jwenn plis enfòmasyon sou Ijans Ppreparasyon?

Kontakte jodi a.

bottom of page