top of page

Twous Pwovizyon pou Dezas pou Fanmi w la

go bag website 2.jpg

Dezas rive nenpòt lè ak nenpòt kote. Epi lè yon dezas frape, ou ta dwe prepare. Yon ensidan materyèl danjere ka vle di evakyasyon. Yon tanpèt sezon fredi ka fèmen fanmi ou lakay ou. Yon tònad oswa nenpòt lòt katastwòf ka koupe dlo, elektrisite ak telefòn pou plizyè jou. Apre yon dezas, ofisyèl lokal yo ak travayè sekou yo pral sou sèn nan, men yo pa ka jwenn tout moun imedyatman. Èske fanmi w t ap pare pou fè fas ak ijans la jiskaske èd rive? Fanmi w ap fè fas pi byen lè w prepare pou yon katastwòf anvan li frape. Youn nan fason pou prepare se lè w rasanble yon Twous Pwovizyon pou Dezas. Yon fwa katastwòf frape, ou p ap gen tan pou achte oswa chèche founiti. Lè yo prepare epi rasanble pwovizyon davans fanmi ou ka pi byen siviv nan yon ijans. Fanmi yo ta dwe prepare tèt yo pou yo konplètman otonòm pou yon peryòd pa mwens pase 3 a 5 jou.

Pou Prepare Yon Twous

 • Fè ak revize yon lis verifikasyon.

 • Rasanble founiti ki nan lis la.

 • Mete pwovizyon ou ta gen plis chans bezwen pou yon evakyasyon nan yon veso ki fasil pou pote.

 • Gen sis bagay debaz ou ta dwe estoke pou lakay ou: dlo, manje, pwovizyon premye swen, rad ak kabann, zouti ak founiti pou ijans ak atik espesyal tankou medikaman e menm lajan kach siplemantè. Kenbe atik ou ta gen plis chans yo bezwen pandan yon evakyasyon nan yon veso ki fasil pou pote.

 • Kontenè posib yo enkli:

  • yon gwo veso pou fatra ki kouvri

  • yon sakado kan

  • oswa yon sak duffle

  • yon veso style Tupperware

 

Dlo

 • Sere dlo nan resipyan plastik.  Evite itilize veso ki pral dekonpoze oswa ki kase, tankou boutèy an vè.  Tanbou klas manje se yon bon chwa.

 • Sere omwen yon galon dlo pou chak moun- pa jou.  Pa bliye kondisyon pou bwè pou nenpòt bèt kay.

 • Kenbe yon rezèv pou omwen twa jou pou chak jou (de ka pou bwè, de ka dlo pou chak moun lakay ou pou preparasyon manje/dezenfekte.) Klike la a pou enfòmasyon depo ak pirifikasyon.

 

Manje

 • Sere manje ki pa ka gate pou omwen twa jou.

 • Chwazi manje ki pa bezwen refrijerasyon, preparasyon oswa kwit manje ak ti kras oswa ki pa gen dlo.

 • Si ou dwe chofe manje, pake yon bwat sterno.

 • Chwazi atik manje ki kontra ak ki lejè.

 • Mete yon seleksyon vyann nan bwat, fwi, legim, ak pwoteyin ki pa gate nan bwat.ti goute

 

Kit premye sekou

Rasanble yon twous premye swen pou kay ou ak youn pou chak machin. Yon twous premye swen ta dwe gen ladan:

 • Pansman adezif esteril nan gwosè asòti

 • Gwosè asòti nan broch sekirite

 • Ajan netwayaj/savon

 • Gan an latèks (2 pè)

 • Pwoteksyon solèy

 • 2-pous twal gaz esteril (4-6)

 • 4-pous twal gaz esteril (4-6)

 • Pansman triyangilè (3)

 • Medikaman ki pa preskripsyon

 • 2-pous pansman esteril roulo (3 woulo)

 • Pansman roulo esteril 3 pous (3 woulo)

 • Sizo

 • Pensèt

 • Zegwi

 • Sèvyèt mouye

 • Antiseptik

 • Tèmomèt

 • Lam lang (2)

 • Tib jele petwòl oswa lòt grès machin

 

Medikaman ki pa Preskripsyon

 • Aspirin oswa ki pa aspirin soulaje doulè

 • Medikaman anti-dyare

 • Antiasid (pou vant fache)

 • Siwo Ipecac (itilize pou pwovoke vomisman si Sant Kontwòl Pwazon an konseye)

 • Laksatif

 • Chabon aktive (itilize si Sant Kontwòl Pwazon an konseye)

 

Tools ak Pwovizyon pou

 • Twous dezòd, oswa tas papye, asyèt ak istansil plastik

 • Manyèl preparasyon pou ijans

 • Radyo ki fonksyone ak pil ak pil siplemantè

 • Flach ak pil siplemantè

 • Lajan kach oswa chèk vwayajè, chanje

 • Ouvri bwat ki pa elektrik, kouto sèvis piblik

 • Aparèy pou etenn dife: ti bwat ABC kalite

 • Tant tib

 • Pens

 • Tep adezif

 • Maskin tep

 • Bousòl

 • Matche nan yon veso ki enpèmeyab

 • Papye aliminyòm

 • Resipyan depo plastik

 • Fize siyal

 • Papye, kreyon

 • Zegwi, fil

 • Dropper medikaman

 • Kle fèmen, pou fèmen gaz ak dlo nan kay la

 • Siflèt

 • Plastik fèy

 • Kat jeyografik nan zòn nan (pou lokalize abri)

 

Sanitasyon

 • Papye twalèt, sèvyèt

 • Savon, detèjan likid

 • Founiti pou fanm

 • Atik ijyèn pèsonèl

 • Sache fatra plastik, lyen (pou itilizasyon sanitasyon pèsonèl)

 • Bokit plastik ak kouvèti sere

 • Dezenfektan

 • klowòks klò nan kay la

 

Rad ak kabann

 • Omwen yon chanjman konplè sou rad ak soulye pou chak moun.

 • Soulye solid oswa bòt travay

 • Kovèti pou lapli

 • Dra oswa sak dòmi

 • Sèvyèt pou benyen

 • Chapo ak gan

 • Kilòt tèmik

 • Linèt solèy

 

Atik espesyal

Sonje manm fanmi ki gen bezwen espesyal, tankou tibebe ak granmoun aje oswa moun ki andikape.
Pou ti bebe

 • Fòmil

 • Kouchèt

 • Boutèy

 • Lèt an poud

 • Medikaman

Pou Granmoun

 • Medikaman kè ak tansyon wo

 • Ensilin

 • Medikaman sou preskripsyon

 • Bezwen dan

 • Lantiy kontak ak founiti

 • Linèt je siplemantè

 

Divètisman

 • Jwèt ak liv

 

Dokiman Fanmi Enpòtan

Kenbe dosye sa yo nan yon veso pòtab ki enpèmeyab:

 • Will, kontra asirans, kontra zèv, aksyon ak obligasyon

 • Paspò, kat sekirite sosyal, dosye vaksinasyon yo

 • Nimewo kont labank

 • Nimewo kont kat kredi ak konpayi yo

 • Envantè de byen ki gen anpil valè nan kay la, nimewo telefòn enpòtan

 • Dosye fanmi (nesans, maryaj, sètifika lanmò)

 

Sere Twous Dezas ou a

Sere twous ou a nan yon kote ki pratik tout manm fanmi yo konnen. Kenbe yon vèsyon ki pi piti nan Twous Pwovizyon pou Dezas la nan kòf la nan machin ou. Kenbe atik yo nan sache plastik ki byen fèmen. Chanje rezèv dlo ki estoke ou chak sis mwa pou li rete fre. Ranplase manje ki estoke ou chak sis mwa. Re-panse twous ou a ak bezwen fanmi ou omwen yon fwa pa ane. Ranplase pil, mete rad sou li, elatriye. Mande doktè w oswa famasyen w konsènan estoke medikaman sou preskripsyon yo.

bottom of page