top of page

Materyèl Danjere nan Kay la

household chemicals

  Menmsi nou gendwa pa reyalize sa, pifò fanmi Ameriken yo vin depandan de itilizasyon pwodui chimik yo chak jou lakay nou. Anpil nan pwodui chimik sa yo mande pou manyen espesyal, depo, ak jete. Nou depann de pwodwi sa yo paske yo rapid ak fasil pou itilize.

 

 

 

 

  Danje pwodui chimik yo depann anpil de moun k ap itilize yo. Pwodwi chimik yo an sekirite pou itilize lè moun li enstriksyon yo epi sèvi ak yo kòrèkteman. Pwodui chimik yo jwe yon wòl enpòtan nan sante, ekonomi, ak lavi sosyal nou lè yo bay nou pi bon medikaman ak manje, kreye travay, epi fè anviwònman k ap viv nou an pi alèz.

Lè moun asime yo konnen ki jan fè fas ak yon pwodui chimik oswa yo jis pa swiv direksyon yo, blesi, maladi, e menm lanmò ka rive. Kay nou yo ka pafwa pi danjere pase yon laboratwa paske moun inyore mezi sekirite.

  Ameriken yo gen anviwon demi milyon diferan pwodwi ki genyen pwodwi chimik ki disponib pou itilize lakay nou. Pifò moun sèvi ak pwodwi chimik yo san danje chak jou san okenn ensidan, men kòm kantite pwodwi chimik yo ogmante, pousantaj itilizasyon move ak blesi ogmante tou.

 

Ou gendwa pa kwè lakay ou a jenere ase dechè danjere nan kay la pou lakòz yon pwoblèm, men lè ou konbine li ak fatra ki soti nan tout lòt kay nan kominote w la, ou ka kòmanse konprann ki jan pwodui ki danjere nan kay la ka reprezante yon danje pou sante w ak. anviwònman an.

 • Solid - tipikman kenbe pwòp fòm yo. Solid yo ka jwenn kòm gwo moso, kristal, oswa poud. Poud tapi odè ak pwazon rat yo se egzanp solid yo jwenn nan kay la.

 • Likid - pran fòm nan veso a epi lè yo lage oswa koule atè pral kouri toupatou. Klowòks, antijèl, ak gazolin se egzanp likid yo jwenn nan kay la.

 • Gaz - gaye pou ranpli nenpòt veso yo okipe. Gaz yo tout otou nou epi yo toujou ap deplase. Gaz natirèl ak pwopan se egzanp gaz yo itilize nan kay la.

 

  Majorite pwodui chimik yo jwenn nan kay ou ak alantou kay ou a ka gwoupe nan 3 gwoup prensipal: ki ka pran dife, korozif, pwazon/toksik. Li enpòtan pou sonje ke kèk pwodwi chimik yo ka antre nan plis pase yon gwoup nan yon moman. Yon pwodui chimik ta ka tou de ki ka pran dife ak korozivite.

 • Ki ka pran dife - yon pwodui chimik ki fasilman limen oswa pran dife.

 • Kowozif - yon pwodui chimik ki ka boule oswa detwi po a.

 • Pwazon/Toksik - yon pwodui chimik ki ka fè kò nou mal lè li lakòz blesi, maladi oswa lanmò.

 

  Prèske nenpòt sibstans nan yon gwo kantite ase ka pwazon/toksik.

Pwodwi chimik yo ka antre nan kò ou nan yon konbinezon de fason. Gen kat fason prensipal pwodwi chimik yo antre nan kò w.  De premye fason yo se nan: vale oswa manje, ak manyen oswa kontak dirèk ak po a.

 • vale oswa manje (enjèstyon)

 • Vale materyèl danjere nan kay la se premye kòz anpwazònman timoun yo. Anpil granmoun manje pwodui chimik aksidantèlman lè yo manyen pwodwi manje san yo pa lave men yo anvan.

 • Manyen oswa kontak dirèk ak po a (absòpsyon)


  Gen kèk pwodui chimik ki rantre nan po a byen vit pandan ke lòt yo antre nan blesi ouvè. Diferan pati nan kò ou tranpe pwodwi chimik yo pi vit pase lòt moun. Pwodwi chimik yo ka domaje zòn sansib nan po, tankou zòn nan lenn oswa lestomak, pi fasil pase zòn ki pi difisil tankou men ou ak pye ou. Je ou yo trè sansib a pwodwi chimik yo. Pwodwi chimik yo ka antre nan san an rapidman atravè kontak ak je yo.

Dezyèm de fason pwodwi chimik yo antre nan kò a se nan: twou po a, ak respire nan poumon yo.

 • pike nan po a (piki)
    Pike zegwi nan sereng yo pi souvan panse lè w ap pale de twou, sepandan, moso vè oswa objè metal ka pike nan po a tou. Ponctions yo gen gwo enkyetid paske yo pèmèt pwodui chimik la imedyatman antre nan san an.

 • Respire nan poumon yo (rale)
    Respirasyon se fason ki pi komen pou pote pwodui chimik nan kò a, epi li se tou pi fasil pou anpeche. Danje ki genyen nan respire pwodwi chimik yo pafwa yon bagay difisil pou konprann paske nou pa ka wè oswa pran sant anpil nan pwodwi chimik yo ki pi danjere pou nou.

Egzanp: flite pestisid san yo pa itilize pwoteksyon respiratwa apwopriye.

 

  Pwodui chimik ou itilize yo ka afekte kò a tou de imedyatman ak sou yon peryòd tan ki long.

 • Yon kontak kout ak yon gwo kantite pwodui chimik ka lakòz efè imedyat oswa kout tèm. Efè sa yo tou refere yo kòm egi. Siy ak sentòm yo ka gen ladan souf kout, doulè nan pwatrin, swe, kè plen, touse, ak saliv.

 • Kontak ak ti kantite yon pwodui chimik pandan yon peryòd tan ki long ka lakòz efè alontèm. Efè sa yo rele tou kwonik. Efè sa yo anjeneral pa remake pandan plizyè ane apre kontak te kòmanse, men yo ka mennen nan pwoblèm sante grav. Pwoblèm sante ki soti nan efè kwonik oswa alontèm yo enkli: kansè, maladi respiratwa, maladi sistèm nève, ak maladi repwodiktif.

 

Remak: Gen kèk moun ki ka reyaji vyolans ak sèten pwodui chimik ak yon reyaksyon alèjik ki menase lavi tankou: doulè nan pwatrin, vomisman, ak pwoblèm pou respire. Nan yon reyaksyon alèjik, kò nou ap di nou nou an danje grav. Moun sa yo ta dwe chèche swen medikal imedyatman, lè yo rele 9-1-1 oswa Sèvis Medikal Ijans lokal ou a.

Pafwa, menm lè ou fè atansyon, aksidan rive.

 

Etikèt pwodwi a trè enpòtan pou pwofesyonèl medikal yo pandan yon aksidan ak materyèl danjere nan kay la. Pifò etikèt yo mande w pou w rele Sèvis Medikal Ijans (EMS) lokal ou a, doktè fanmi oswa yon Sant Kontwòl Pwazon an ka ta gen yon ijans. Nenpòt moun ou deside rele, w ap bezwen gen veso pwodwi a pou bay enfòmasyon yo pral mande tankou non chimik, manifakti, ak enstriksyon premye swen. Kèk lòt bagay ki ka itil pandan yon ijans yo se:

 • Memorize epi poste nimewo Sant Kontwòl Pwazon 1-800-222-1222 akote yon telefòn.

 • Fè fòmasyon nan premye swen ak reanimasyon kadyopulmonè (CPR)

 • Gen siwo ipecac, nan ka konseye pou pwovoke vomisman

Chemicals_edited.jpg
bottom of page